SHB

Over de werkgroep

[*redirect url=’https://www.shb-online.nl/shb-werk-projectgroepen/shb-werkgroep-informatievaardigheden/’ sec=’0’*]
Home » Onderwijs » Information Literacy » Over de werkgroep

 

Over de werkgroep

De UKB/SHB werkgroep Information Literacy houdt zich bezig met alle aspecten op het gebied van informatievaardigheid. De ambitie is om door samenwerking en het open delen van kennis en onderwijsmaterialen de ondersteuning van informatievaardigheid landelijk naar een hoger plan te tillen.

De werkgroep is een bundeling van een aantal (voormalige) werkgroepen op het gebied van informatievaardigheid, waaronder ook het Landelijk Overleg Onderwijs Wetenschappelijke Informatie – LOOWI (KNVI). De naam LOOWI blijft wel bestaan, maar het LOOWI maakt onderdeel uit van de werkgroep Information Literacy. Meer informatie vind je op de LOOWI-pagina.

De aandachtsgebieden zijn grofweg uit te splitsen in:

 • Kwaliteit en standaardisatie van het vakgebied information literacy: denk hierbij ook aan vertaling van vakinhoudelijke ontwikkelingen naar de onderwijspraktijk, didaktiek, toetsing en meetbaar maken van de effectiviteit van trainingen.
 • Delen en ontwikkelen van onderwijsmaterialen
 • Kennisdeling (organisatie van evenementen) en communicatie via de website

Voor meer informatie over de activiteiten en plannen van de werkgroep kun je het jaarplan downloaden. Grotere thema’s worden als project opgepakt:

Open onderwijs wordt steeds belangrijker. Zeker nu online en digitaal lesgeven meer regel dan uitzondering is. Het is bijzonder behulpzaam om toegang te hebben tot kwalitatief goede, liefst makkelijk aan te passen, onderwijsmaterialen.

In dit project worden onderwijsmaterialen op het gebied van informatievaardigheid open gedeeld via Surfsharekit en het Surf zoekportaal Edusources. Het doel is om delen en hergebruik van materialen te bevorderen en daarmee de kwaliteit van materialen te bevorderen en daarmee de kwaliteit van informatievaardigheidsonderwijs te verbeteren en de efficiency bij het verzorgen van trainingen te vergroten. Met het oog op optimale vindbaarheid is een taxonomie informatievaardigheid ontwikkeld op basis van een vergelijking van de belangrijkste IL frameworks.

Niet alle materialen worden automatisch opgenomen. Er zijn minimum eisen opgesteld aan vakinhoud, didactiek, presentatie en taal. Hiervoor heeft de projectgroep een kwaliteitsmodel informatievaardigheid ontwikkeld.

Er zijn veel mogelijkheden om onderwijsmaterialen in te zetten in je onderwijs. De Open Educational Practices geven een handvat hiervoor. Je kunt ze vinden op de vakcommunity-pagina in het zoekportaal. Op deze pagina worden bovendien een aantal interessante onderwijsmatreialen uitgelicht en in het zonnetje gezet.

Deelnemende instellingen aan het project zijn: Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam/Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht,  Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven, Vrije Universiteit Amsterdam, Van Hall Larenstein en Wageningen University & Research.

Documentatie:

Meer informatie: Harrie van der Meer (h.a.l.van.der.meer@hva.nl)

Het maken van kwalitatief goede toetsvragen vergt veel tijd en expertise. Hoe mooi is het dan als je binnen een vakcommunity gebruik kunt maken van elkaars vragen?

In het project Delen toetsvragen zijn landelijk toetsvragen op het gebied van Information Literacy gedeeld.  Het doel hiervan is het maken van een kwaliteits- en een efficiencyslag bij het (zowel formatief en summatief) toetsen van informatievaardigheid. Door het delen van toetsvragen zal het aanbod toenemen, de zichtbaarheid van de toetsvragen zal naar verwachting leiden tot extra aandacht bij de creatie ervan en zorgen voor een kwaliteitsimpuls. Hergebruik van elkaars toetsvragen leidt tenslotte tot meer efficiency, je hoeft het wiel immers niet opnieuw uit vinden.

Resultaten project

Voor het delen van de vragen is gekozen voor toetsplatform Remindo. Het is eenvoudig  om vragen te importeren vanuit een andere toetsvragenbank of om juist vanuit Remindo te exporteren.

Voor de beoordeling en selectie van toetsvragen is een kwaliteitsmodel Toetsvragen Informatievaardigheid ontwikkeld. Dit kwaliteitsmodel is bovendien een handig hulpmiddel om toetsvragen te herzien die nog niet volledig voldoen.

De resultaten van dit project kun je vinden in het opleveringsdocument.

 

Aanvullende informatie

Meer informatie over planning en activiteiten die ten grondslag liggen aan het project kun je vinden in het projectplan.

Deelnemers aan dit project zijn:

 • Alie Mud (NHL Stenden Hogeschool)
 • Annemarie Laport (Saxion Hogeschool)
 • Brenda Lems (Hogeschool Rotterdam)
 • Dorien van Mulukom (Hanzehogeschool)
 • Mariëtte Vissers  (Avans Hogeschool)
 • Monique de Bont (TU Delft)
 • Rian Kriesels (VU Amsterdam)
 • Frea Haandrikman ( Erasmus Universiteit Rotterdam - lid projectgroep sinds februari 2021)
  Wil je de toetsvragen van je instelling ook delen? Of wil je meer informatie? Brenda Lems: b.y.lems@hr.nl

Het projectteam APA7 heeft hard gewerkt aan de totstandkoming van een groot aantal onderwijsmaterialen ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek. Het resultaat mag er zijn. Behalve de derde herziene editie van 'De APA richtlijnen uitgelegd' (door Werkgroep APA) is er een libguide ontwikkeld en een aantal korte kennisclips die te vinden zijn op You Tube en op Auteursrechten.nl. Momenteel wordt gewerkt aan een aantal aanvullende video's.

De onderwijsmaterialen op een rij:

Project APA7 is onderdeel van de UKB/SHB Werkgroep Information literacy in samenwerking met de werkgroep APA (SHB) en bestaat uit negen informatiespecialisten uit het hoger onderwijs: Arjan Doolaar (Hogeschool Arnhem en Nijmegen), Annelies Kuijten (Avans Hogeschool), Alie Mud (Stenden Hogeschool), Rensje Wicherson (Windesheim), Marijke Mentink (Van Hall Larenstein), Yvonne Schuling en Monika Sieron (Hanzehogeschool Groningen), Daniela Hesmer (Hogeschool van Amsterdam) en Noor Breuning (Universiteit van Amsterdam).

Eind 2020 wordt door Surf een nieuwe dienst uitgerold. Alle onderwijsinstellingen in Nederland hebben dan de mogelijkheid om digitale certificaten in de vorm van edubadges aan hun studenten uit te reiken. Met die digitale insignes kunnen studenten laten zien welke vaardigheid of competentie ze hebben verworven.

Deze dienst is het resultaat van een succesvolle pilot waaraan 16 onderwijsinstellingen hebben deelgenomen. Ook de bibliotheken van de WUR en de VU hebben in deze pilot samengewerkt aan de creatie van instellingsoverstijgende Open Badges Informatievaardigheden (IV). Dit heeft al veel informatie opgeleverd.

In Project Edubadges Information literacy willen we een vervolg geven aan deze pilot. De grootste uitdagingen in dit project zullen zijn hoe we consensus kunnen bereiken over de te toetsen leerdoelen en hoe we niveaus van toetsing naar een gelijk niveau kunnen brengen zodat edubadges landelijk uitwisselbaar worden.

Eind 2020 gaan we het project concretiseren. Mocht je interesse hebben om aan te sluiten, laat het ons weten. Neem contact op met: …..

De landelijke resultaten staan in deze publicatie. Meer informatie over de Surf Edubadges dienst vind je op Surf.nl.

(Bron: https://www.surf.nl/nieuws/surf-ontwikkelt-edubadges-tot-dienst)

Leden

De werkgroep Information Literacy bestaat uit twaalf leden die intensief samenwerken aan de doelstellingen. Daaromheen bevindt zich een kring van vertegenwoordigers van (alle) bibliotheken van Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen die tweejaarlijks aansluiten bij de werkgroepbijeenkomsten en een actieve bijdrage leveren. Het kernteam bestaat uit:

 • Marjolein Drent (UKB liaison – Universiteit Twente)
 • Gerdie Limonard (SHB liaison – Hogeschool van Amsterdam)
 • Harrie van der Meer (Voorzitter – Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam)
 • Monique Schoutsen (Plaatsvervangend voorzitter – Radboud Universiteit)
 • Lieke Haverkort (Secretaris – Hogeschool Arnhem en Nijmegen)
 • Henrietta Hazen (Universiteit Maastricht)
 • Kimberly Gelton (Technische Universiteit Eindhoven)
 • Renée de Waal / Leonie Kamminga (Wageningen University & Research)
 • Sebastian Valkenberg (Vrije Universiteit)
 • Yvonne Schuling/Monika Sieron (Hanzehogeschool)
 • Maaike Verweij (Hogeschool Utrecht)
 • Simone Kloetstra (NHL Stenden Hogeschool)
 • Mariëtte Vissers (Avans Hogeschool)
 • Brenda Lems (Hogeschool Rotterdam)

Liasion UKB: Marjolein Drent (Universiteit Twente)
Liaison SHB: Gerdie Limonard (Hogeschool van Amsterdam)
Voorzitter werkgroep: Harrie van der Meer (Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam)