SHB

SHB/UKB/SURF Werkgroep Bibliotheken en Open & Online Onderwijs

Bibliotheken en Open & Online Onderwijs

Activiteiten en workshops

Over de werkgroep

Bibliotheken in het hoger onderwijs ondersteunen docenten bij het online en open maken van hun onderwijs. Deze rol van de bibliotheken is nieuw en richt zich op verschillende onderwerpen, zoals de auteursrechten van materialen en het beheren, delen en creëren van online en open leermaterialen.

Deze nieuwe activiteiten vragen om kennis en vaardigheden die goed passen binnen het werk van de bibliotheken en bij de competenties van informatiespecialisten.

Werkgroep Bibliotheken Open & Online onderwijs

In Nederland hebben medewerkers van universiteits- en hogeschoolbibliotheken samen met SURF de werkgroep Bibliotheken en open en online onderwijs opgezet. De werkgroep richt zich op de versterking van de rol van bibliotheken bij de ondersteuning van onderwijs en de ontwikkeling van (open) online onderwijs en (open) online onderwijsmateriaal.

De werkgroep stimuleert kennisdeling en organiseert activiteiten om het oppakken van deze groeiende rol actief te bevorderen bij Hogeschool en Universiteitsbibliotheken. Wil je meer informatie over de activiteiten, workshops en positionering van de werkgroep? Download het jaarplan (2024_Jaarplan_B-OOO.pdf) en het positioneringsdocument (2024_Positionering_B-OOO.pdf)

Samenstelling van de werkgroep

De werkgroep kent een brede samenstelling, met 45 leden 20 actieve leden vanuit 22 HO instellingen: 9 HBO’s en 11 WO In totaal zijn ongeveer 65 personen betrokken via de samenwerkingsomgeving in Teams.

Leden

Voorzitter: Brenda Lems (Hogeschool Rotterdam)
Liaison SURF/Npuls: Sylvia Moes (SURF/Npuls)
Liaison SHB: Sarah Zaunbrecher (Saxion)
Liaison UKB: Irene Haslinger (TU Delft)

Maak ook deel uit van deze werkgroep

Deel jouw waardevolle kennis
Flyer werkgroep B-OOO

Medewerkers van universiteits- en hogeschoolbibliotheken met interesse voor de ontwikkeling van (open) onderwijsmateriaal zijn van harte welkom zich aan te melden voor de werkgroep. Zie aanmelden.

Thema’s

De werkgroep richt zich op de volgende thema’s: Auteursrechten, Open education, Beheer, delen en creëren van onderwijsmateriaal, Kennisdeling en doorontwikkeling.

De bibliotheek als expertisecentrum auteursrechten adviseert en faciliteert bij het gebruiken en delen van online onderwijsmateriaal.

Op de website van het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten staat informatie over belangrijke zaken en vraagstukken over auteursrecht en open leermaterialen. Deze site is zeer geschikt voor docenten zodat hun belangrijkste vragen snel kunnen worden beantwoord, maar het is zeker ook geschikt voor ondersteuners die docenten bijstaan bij de ontwikkeling en publicatie van open leermaterialen.

Checklists

Als resultaat van de workshop Auteursrecht gehouden op 18 mei 2023 zijn de verzamelde gegevens door de organisatoren verwerkt in drie checklists. Deze checklists, met als onderwerpen tekst – afbeeldingen – video zijn verwerkt in de vernieuwde website van auteursrechten.nl. Zie:

Open education is, naast open access en open data, een belangrijke bouwsteen voor open science. Bibliotheken zijn al voortrekkers bij open access en pakken die rol nu ook op voor open educational resources (OER).

Hoe maak je OER? En wat is de meerwaarde?

Goed leermateriaal ontwikkelen is tijdrovend en duur. Als je daarin als docentencommunity samen optrekt, kun je veel voordelen behalen. Met het leermateriaal van anderen kun je je eigen onderwijs verrijken, het biedt inhoudelijke en didactische inspiratie én het bespaart je tijd.

Alles op 1 plek

In de Kennismaking open leermaterialen vind je alle informatie over open leermaterialen op 1 plek. Op edusources vind je alle informatie over open leermaterialen op 1 plek. Via de tegel Zelf aan de slag met open leermaterialen leer je wat open leermaterialen zijn, hoe je open leermaterialen in je eigen onderwijs kunt inzetten en hoe je je eigen materialen zo kunt opstellen dat anderen er optimaal gebruik van kunnen maken.

Stappenplan naar een kwaliteitsplan voor Open leermaterialen

Het Kwaliteitsmodel voor open leermaterialen zorgt ervoor dat docenten meer vertrouwen krijgen in open leermaterialen. Je kunt hiermee je eigen materiaal beoordelen. Daarnaast geeft het houvast in de beoordeling van het materiaal van anderen. Een kwaliteitsmodel is een lijst van criteria waaraan leermateriaal moet voldoen om 'geschikt voor gebruik' te zijn. Binnen een onderwijsinstelling of een vakcommunity kies je ervoor om samen zo'n kwaliteitsmodel op te stellen. Dit maakt het voor docenten makkelijker om open leermaterialen te delen en hergebruiken. Naast het stappenplan vind je achtergrondinformatie, een bronnenlijst, best practices en voorbeelden van bestaande kwaliteitsmodellen.

Kies wijzer je digitale leermaterialen

Tool Kies wijzer je digitaal leermateriaal! - Versnellingsplan

Welke leermateriaal sluit het beste bij aan bij een bepaald leerdoel? Dat vind je in de tool Kies wijzer je digitaal leermateriaal.

Robert Schuwer en Sylvia Moes hadden het idee opgevat om een tool te maken die docenten inzicht geeft over de wijze waarop verschillende vormen van content leeractiviteiten ondersteunen. Om hier gestalte aan te geven is er in de zomer van 2020 deskresearch gedaan over de wijze waarop leermaterialen succesvol worden ingezet. Dit was de basis voor de vormgever en internetdesigner om een interactieve tool te maken. Met hulp van Leontien van Rossum (zone naar digitale (open) leermaterialen) is er een vertaalslag gemaakt vanuit deskresearch naar interactieve tool.

Hoe werkt de tool?

 1. Je zie een binnenste ring, dit zijn leerdoelen van lagere tot hogere orde (Blooms Taxonomy).

 2. In de ring daarnaast zie je werkwoorden die voor leeractiviteiten staan die bij de leerdoelen horen.

 3. In de buitenste ring zie je diverse vormen van content.

Wanneer je op de content klikt, worden er leeractiviteiten uitgelicht die worden ondersteund door inzet van deze vorm van content. Als je vervolgens op een van de woorden klikt dan wordt je doorgelinkt naar de bijbehorende publicatie.

Open en online onderwijsmateriaal wordt samen met de bibliotheek (her)vindbaar en herbruikbaar bewaard. Bibliotheekmedewerkers ondersteunen naast ontsluiting van deze content bij het maken van leermaterialen zoals bijvoorbeeld open tekstboeken, video’s (kennisclips en webcolleges) en MOOC's. Daarnaast geven zij advies aan vakcommunities bij het inrichten van thematische collecties van leermaterialen die door de vakcommunities beschikbaar worden gesteld voor hergebruik (zie hieronder een voorbeeld).

Lees meer over open en online onderwijsmaterialen bij de werkgroep Information Literacy »

Stappenplan Open Tekstboeken

De werkgroep heeft ism de zone naar digitale (open) leermaterialen een stappenplan gemaakt dat docenten helpt bij het maken van een open tekstboek.

Het stappenplan ondersteunt docenten die:

 • zelf een open tekstboek willen maken
 • in klein teamverband een tekstboek willen schrijven
 • of instellingsoverstijgend willen werken aan de creatie van een open tekstboek

Vervolgens zie je per doelgroep drie stadia die zij hierin doorlopen:

 • voorbereiding
 • contentproductie
 • publicatie

Tevens zijn er sjablonen beschikbaar gesteld vanuit TU Delft en de Vrije Universiteit die kunnen worden hergebruikt, zoals voorwoord, dankwoord, etc.

Stappenplan: Maak je open tekstboek!

Hoe maak je een podcast

Voor de HvA/UvA heeft Sylvia Moes een presentatie verzorgd over het maken van podcasts.

In deze presentatie worden niet alleen de methodieken genoemd maar ook enkele platforms waarmee je eenvoudig een podcast serie kan maken.

Hoe maak je een podcast?

De ENOEL (European Network of Open Education Librarians) heeft in 2022 een laagdrempelig te gebruiken toolkit ontwikkeld met slides/folder- en postermateriaal/twitterkaarten die ingezet kunnen worden als reclamemateriaal voor Open Education. Het materiaal is zo kaal mogelijk gehouden, zodat het op elke manier die je maar wilt te gebruiken en verrijken is (bijvoorbeeld met je eigen huisstijl of logo). Je kunt ook dia’s weglaten of er dia’s aan toevoegen, wat je maar wilt. 

“Open up your Education with your Library” 

Tijdens de OEGlobal conferentie 2018 in Delft heeft de subgroep kennisdelen van de Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs een kaart gemaakt “Open up Your Education with your Library”. 

De kaart was een groot succes op de conferentie. Iedereen kan deze kaart gebruiken om de eigen bibliotheek te promoten. Wil je meer weten? Neem dan contact op met de werkgroep. 

De activiteiten van de werkgroep zijn afgestemd met de Programmaonderdeel Digitale leermaterialen van Npuls.

In afstemming met SURF/Npuls, SHB en UKB is deze samenhang gevisualiseerd in onderstaande afbeelding. Toelichting daarop is te vinden in het positioneringsdocument.

­

Activiteiten en workshops

De bibliotheken delen hun ontwikkelingen voor open en online onderwijs en brengen hun ondersteuning naar buiten. Zie de evenementenpagina voor een overzicht van aankomende activiteiten.

Hieronder vind je per thema een terugkoppeling van de georganiseerde activiteiten en workshops, inclusief beschikbare presentaties die geschikt zijn voor hergebruik.

 

­Auteursrecht en open leermaterialen

11 december 2023 was de online workshop Video en Auteursrecht, een samenwerking tussen de werkgroep Bibliotheken en Open en Online Onderwijs (B-OOO) en het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten (NAI).

Na een korte introductie en welkom voor de aanwezigen door Brenda Lems (werkgroep B-OOO) is door Cynthia Halfwerk, Jeroen Dalstra en Arjan Doolaar (NAI) bij deze interactieve sessie ingegaan op auteursrechten bij video in het onderwijs. Er waren bijna 130 deelnemers aanwezig, voornamelijk bibliotheekmedewerkers en AV-medewerkers van HBO- en WO-instellingen.

Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen:

 • Wat mag er in de les?
 • Wat mag er op een elektronische leeromgeving (ELO)?
 • Welke andere mogelijkheden zijn er?
 • Waar op te letten als je een video maakt of gebruikt?

De bijeenkomst is geregistreerd en terug te kijken via Mediasite. De slides van de bijeenkomst mogen worden hergebruikt onder vernoemde cc-licentie.

Op 25 april 2023 is er een workshop georganiseerd over auteursrecht door de werkgroep B-OOO en SURF (Cynthia Halfwerk, Saxion University of Applied Sciences, Arjan Doolaar, HAN University of Applied Sciences, Jeroen Dalstra, Radboud University en Sylvia Moes, SURF). Hierbij waren 120 deelnemers aanwezig (voornamelijk docenten en bibliotheekmedewerkers) van HBO en WO instellingen. Tijdens deze workshop is er aan de hand van een drietal interactieve vragen ingegaan op het begrip auteursrecht en de voorwaarden waarop content van derden hergebruikt kan worden voor onderwijstoepassingen en in de leeromgeving. Tevens is er een update gegeven over de Easy acces-regelingen voor HBO en WO.

De bijeenkomst is geregistreerd en terug te kijken via youtube. De slides van de bijeenkomst mogen worden hergebruikt onder vernoemd cc-licentie.

In deze workshop werd ingegaan op het gebruik van leermaterialen, artikelen en andere publicaties voor onderwijsdoeleinden, de Easy Accessregelingen voor het HBO en het WO en het Copyrighttoolproject van de VSNU en SURF. Ook kwamen verschillende copyrightlicenties aan bod.

In het tweede deel van deze workshop gingen deelnemers in breakoutrooms zelf aan de slag met het verwerken van de informatie, De resultaten hieruit, checklists voor docenten over hergebruik van (leer)materialen in hun onderwijs, worden samengevoegd en verschijnen later op deze website.

Powerpointpresentatie bij de workshop »

 

­Open tekstboeken

Op 1 februari 2023 vond de 3e workshop plaats over open tekstboeken waarin vooral werd ingegaan op de platforms die in gebruik zijn (geweest) om open tekstboeken te maken en te publiceren. Medewerkers van de RUG, TU Delft en de VU gaven een toelichting op de keuzes die gemaakt zijn en de redenen die hieraan ten grondslag lagen.

Uitkomst van deze workshop was dat instellingen die willen starten met dienstverlening rondom open tekstboeken graag advies willen krijgen, vragen willen stellen aan experts die hier al ervaring mee op hebben gedaan. Vanuit de werkgroep B-OOO is toegezegd hieraan tegemoet te komen via een forum rondom "starten met open tekstboeken".

PowerPointpresentatie Workshop Open tekstboeken 1 februari 2023 »

Op 14 december 2022 is er een workshop georganiseerd waarbij Michiel de Jong, Mira Zhuk en Sylvia Moes met elkaar in gesprek zijn gegaan over de wijze waarop zij ondersteuning bieden aan docenten bij het maken en publiceren van open tekstboeken. Daarbij stond centraal hoe je samenwerkt met andere experts en welke uitdagingen er zijn om draagvlak te creëren.

 

­Beheer en ondersteuning OER

Jeroen Bos en Monique Schoutsen van de Radboud Unversiteit deelden hun best practices in de zoektocht naar open leermaterialen van Nijmeegse docenten.

Vanuit het perspectief van de ondersteuner vertelden ze hoe ze in 2023 aan de slag zijn gegaan met edusources. Over de successen, maar ook tegenslagen die ze ervaren hebben. Hoe ze docenten benaderden en meekregen in het vormen van een vakcommunity. En zelfs studentenbijdragen vonden en via edusources vindbaar maakten.

Werken met open leermaterialen betekent ook de samenwerking opzoeken. Binnen én buiten de eigen instelling. Bijvoorbeeld in de creatie van open tekstboeken. Dit jaar startte Nijmegen een pilot om dit voor Radboud-docenten mogelijk te maken. Tijdens deze pilot trekken Radboud University Press en University of Groningen Press gezamenlijk op. Ook hier hebben Monique en Jeroen over gesproken.

Presentatie 'Hoe open je de schatkist?'

De werkgroepen information literacy en Bibliotheken, open en online onderwijs hebben op 31 mei een interactieve workshop verzorgd "Inspiratiewiel Information Literacy", verzorgd door Harrie van der Meer en Sylvia Moes. Hieronder vind je een terugblik op deze workshop.

Doel

Het doel van de workshop was om gezamenlijk en gericht samen te werken aan creatie van nieuwe opdrachten en leermaterialen. Deze leermaterialen worden ontsloten in de omgeving van Wikiwijs. Wikiwijs is een platform dat gratis en open toegankelijk is, zodat iedereen die informatievaardigheden verzorgd bij kan dragen aan de ontwikkeling van content, maar ook content op (modulaire en) eenvoudige wijze kan hergebruiken, of aanpassen naar eigen behoefte.

De opzet van de workshop

Tijdens deze workshop hebben we AI ingezet om werkvormen en opdrachten te maken die aansluiten bij de leerdoelen die zijn opgenomen in de vakvocabulaire (in dit geval Information Literacy). De volgende vragen kwamen uitvoerig aan bod:

 • Welke leermaterialen bepaalde leerdoelen het beste ondersteunen. 
 • Hoe deze passen binnen het onderwijsontwerp van informatievaardigheid.
 • Hoe je AI kunt inzetten voor het ontwerpen van interactieve werkvormen.

Een aantal aansprekende voorbeelden van het inzetten van een mix van leermaterialen in het onderwijs werd afgewisseld met opdrachten. Een van die opdrachten was het verbeteren van een AI-prompt om te komen tot een zo interessant mogelijke informatievaardigheidsopdracht.

Onderdeel van de workshop was ook de introductie van een "inspiratiewiel Information Literacy leermaterialen". Dit wiel combineert per facet van de IL taxonomie een leeruitkomst, het leerniveau en het type leermateriaal en genereert op basis hiervan met hulp van GenAI inspirerende opdrachten en werkvormen. Het inspiratiewiel is nog in ontwikkeling, de eerste reacties tijdens de workshop waren positief. Al met al een interessante middag met levendige discussies.

Naar grote waarschijnlijkheid zal de workshop in het najaar worden herhaald.

Presentatie van de workshop

Op 29 mei 2024 vond een inspirerende themabijeenkomst plaats over edusources. SURF presenteerde de laatste ontwikkelingen en deelde de plannen voor de toekomst.

Sylvia Moes, adviseur open leermaterialen & innovatiemanager onderwijs, gaf een uitgebreide presentatie over edusources en de ontwikkelingen sinds de start in 2017.

Linda Le Grand, expert open leermaterialen, gaf achtergronden over hoe het zoeken in edusources werkt en vertelde over de plannen voor het optimaliseren ervan.

Daarna was er ruimte om ervaringen te delen en in gesprek te gaan.

In drie breakout rooms spraken we over de organisatie en het beheer van edusources binnen de instellingen. Er is een duidelijke behoefte aan gezamenlijke richtlijnen voor het ontsluiten en hergebruik van verschillende typen leermaterialen. Dit omvat ook kwaliteitskeurmerken voor materialen om hergebruik te stimuleren. En ook docenten hebben behoefte aan concrete, toepasbare richtlijnen om ze enthousiast te maken en hen te helpen bij het delen en hergebruiken van leermaterialen.

Kwaliteit waarborgen

Het up-to-date houden van leermaterialen is een uitdaging. Wanneer leermateriaal verouderd is kan per materiaal en vakgebied verschillen. Een notificatie wanneer materiaal al een tijd op edusources staat, zou nuttig zijn om de kwaliteit van de leermaterialen te verbeteren. Een ander idee om de kwaliteit te borgen is het opstellen van kwaliteitskeurmerken in samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen en vakcommunities.

Technische ondersteuning

Er is ook behoefte aan technische ondersteuning bij het voorzien van leermaterialen van metadata. En aan gestandaardiseerde richtlijnen voor het invoeren en beheren van leermaterialen. Functioneel beheerders ervaren soms technische beperkingen bij het aanpassen van labels en eigenaren. Dat kan te maken hebben met de keuzes die instellingen maken bij het inrichten van het systeem, maar het is een punt dat we zeker meenemen.

Naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen rondom Npuls en CTL organiseerde Werkgroep Bibliotheken en Open en Online Onderwijs deze online bijeenkomst op 9 november jl. Doelgroep: bibliotheekmedewerkers die docenten ondersteunen binnen HBO en WO.

Eén van de ambities van Npuls is dat in 2030 alle deelnemende instellingen in het mbo, hbo en wo een Center for Teaching & Learning (CTL) hebben opgezet of doorontwikkeld. We zien daarin een rol voor de bibliotheek, met name rond open leermaterialen. Tijdens deze bijeenkomst gingen we er nader op in en over in gesprek.

Programma:

 • Korte introductie over Npuls en CTL's
 • Praktijkvoorbeeld VU (Cees van Gent)
 • Uitwisseling van kennis en ervaringen van de deelnemers bij bestaande CTL's of bij CTL's in oprichting - welke activiteiten pak je op vanuit de bibliotheek
 • In kaart brengen van benodigde skills en vaardigheden

Op 16 januari 2023 werd een workshop georganiseerd waarbij Leontien van Rossum, Robert Schuwer en Syliva Moes ingaan op het vraagstuk hoe de relevantie, kwaliteit en onderhoud van open leermaterialen verzorgd kunnen worden. Met nadruk op verduurzamingsstrategieen die je kunt inzetten voor, tijdens de en na afloop van een project of samenwerkingsverband.

Slides Verduurzamen inzet en publicatie van open leermaterialen »

Eind 2020 is vanuit de werkgroep Bibliotheken en Open en Online Onderwijs een kennismakingsworkshop OER georganiseerd. Daaruit bleek o.a. behoefte aan verdieping van/discussie over de gekozen definities. Daaraan is aandacht besteed tijdens de workshop op 2 december 2022.

Hogeschool Rotterdam heeft een Wikiwijspagina ingericht met definities over open Leermaterialen. Tijdens de workshop zijn de (gekozen) definities toegelicht en is feedback opgehaald van de deelnemers, zodat zaken verder aangescherpt kunnen worden en deze pagina ingezet kan worden bij ondersteuning in het onderwijs aan docenten.

 

Wat houdt het in om als bibliotheek te ondersteunen bij open delen en hoe ver moeten we daarin gaan? Deze vraag stond centraal tijdens een themamiddag georganiseerd door de SHB/UKB werkgroepen Information Literacy en Bibliotheken en Open en Online Onderwijs op donderdag 10 december 2022.

Het verslag hiervan is te vinden bij de Terugblik op evenementen van Information Literacy

Op 4 november 2022 hebben 35 deelnemers de workshop bijgewoond die is georganiseerd vanuit SURF en de werkgroep B-OOO.

De workshop bestond uit 2 delen:

 • uitleg over verzamelingen en collecties
 • demonstratie hoe collecites en verzamelingen kunnen worden opgebouwd
 • en een werksessie

Er zijn van het eerste deel video-opnames gemaakt.

Daarnaast is er een wikiwijspagina ingericht waarop alle materialen terug te vinden zijn zoals powerpointslides, instructiematerialen, richtljnen voor het samenstellen van collecties en verzamelingen plus handleiding.

Wat is de meerwaarde van OER voor het onderwijs op basis van wetenschappelijke publicaties en eigen ervaringen?

Deze vraag stond centraal tijdens het webinar Impact OER georganiseerd door de SHB/UKB/SURF-werkgroep Bibliotheken en Open en Online Onderwijs op 30 april 2021.

Na een korte opening door Sylvia Moes (innovatiemanager bij VU Amsterdam en voorzitter van de werkgroep) waren er presentaties door Jeroen Bos (open access offices Radboud Unversiteit) en Robert Schuwer (lector Open Educational Resources bij Fontys Hogeschool).

Aan het eind de resultaten van de breakoutsessies.

Presentatie Jeroen Bos

Tijdens deze wetenschappelijke literatuurschouw over de impact van OER op het onderwijs kwam het volgende aan de orde:

 • Hoe meet je impact?
 • Waar vind je literatuur over impact OER?
 • Resultaten

Belangrijke links:

Presentatie 'Impact van OER literatuur' »

Presentatie Robert Schuwer

Tijdens deze presentatie kwam aan de orde:

 • Waar hebben we het over?
 • Welke meerwaarde van OER is er?
 • Hoe ondersteun je daarbij vanuit de bibliotheek?

Verder sprak Robert over de OER World Map waar je voorbeelden van policies en andere praktijken rond OER kunt vinden.

Presentatie 'Meerwaarde OER voor het onderwijs' »

Padlet resultaten van de breakoutsessies »