• Ondersteuning en advies bij het archiveren en beschikbaar stellen van (ruwe) onderzoeksdata via de datarepository van de Hogeschool ter referentie en voor (her)gebruik van de data.
  • Ondersteuning en advies bij het opstellen van datamanagementplannen.
  • Doorverwijzen naar bijvoorbeeld DANS, 3TU of internationale repository’s bij heel grote bestanden, bijzondere formaten en/of langdurige bewaartermijn.

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM). Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en oplossing. Binnen het LCDRM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak. Het LCRDM brengt daartoe onderzoeksondersteuners, beleidsmakers, ICT-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeksinstellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar.

Het LCRDM zorgt voor coördinatie en faciliteert de samenwerking tussen verschillende RDM stakeholders. Om kennisdeling te bevorderen is er deze LCRDM website (lcrdm.nl) met bijbehorend wikiplatform. Ook organiseert het LCDRM landelijke netwerkbijeenkomsten over uiteenlopende RDM-thema’s.

Het doel van het LCRDM is om RDM over vijf jaar een vanzelfsprekend onderdeel van de onderwijs- en onderzoekspraktijk in Nederland te zijn.

Zie ook het LCRDM implementatieplan 2018 e.v.