Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

SHB Werkgroep Licenties

Informatiebronnen

De werkgroep licenties werd als eerste SHB werkgroep opgericht. In deze werkgroep werken hogeschoolbibliotheken samen om tot de best mogelijke voorwaarden te komen bij het afsluiten van licenties op digitale informatiebronnen. De werkgroep vertegenwoordigt alle SHB leden bij het aanleveren en bespreken van randvoorwaarden, prijzen en gewenste licenties bij SURFmarket.

Het licentiebureau van SURFmarket is de uitvoerende partij voor de contentlicenties en onderhandelt, in overleg met de werkgroep licenties, met leveranciers voor overeenkomsten die vervolgens door alle SHB leden afgenomen kunnen worden.

Kerntaken

 • Het (mede) zorgdragen voor een adequaat proces van afsluiten t/m het beeindigen van bemiddelingsovereenkomsten voor licenties van databanken voor leden van het SHB. Waarbij door Surfmarket een aansluitend aanbod van databanken aan de leden geboden worden onder de juiste (vooraf vastgestelde) voorwaarden en tegen de meest gunstige prijzen .
 • In samenwerking met SURFmarket zorgen voor een goede behartiging van belangen van leden tijdens de onderhandelingen met diverse uitgeverijen

Aanvullende taken

 • Het organiseren van LCP-dagen voor leden met als centraal thema “digitale bronnen”. Toezicht houden op het proces van het tot stand komen van bemiddelingsovereenkomsten.
 • Het in voorkomende gevallen uitbrengen van een advies aan het bestuur in zake een onderwerpen t.a.v. digitale bronnen (databanken, losse e-journals).
 • Het in voorkomende gevallen leveren van een bijdragen aan projecten/ onderzoeken die door het SHB bestuur, los van de reguliere opdracht, uitgevoerd dienen te worden.
 • Conform de Dienstverleningsovereenkomst met Surfmarket wordt de samenwerking jaarlijks geevalueerd en als basis hiervoor wordt een schriftelijke evaluatie afgenomen (door het bestuur) bij de SHB leden. De werkgroep evalueert op basis daarvan haar eigen werking en stelt deze daar waar nodig bij.

Uitvoering van de activiteiten

 • De werkgroep stelt i.s.m. de LCP-ers van de leden op de LCP de uitgangspunten voor de onderhandelingen voor ieder volgend jaar vast (zoals flexibel / doorzoekbaar/pick and choose modellen).
 • De Werkgroep stelt de voorwaarden/ uitgangspunten (eisen en wensen) op en toetst per bemiddelingsovereenkomst de resultaten van de onderhandelingen.
 • De Werkgroep stelt i.s.m. SURFmarket een overzicht beschikbaar aan haar leden waarin lopende /aflopende licenties zichtbaar zijn en geeft aan wie de desbetreffende dossierhouder is vanuit de werkgroep.

Communicatie en informatie naar SHB leden en bestuur

De Werkgroep informeert/bevraagt:

 • de SHB leden minimaal 1 maal per jaar tijdens een ledenvergadering
 • het SHB bestuur middels rapportages in de bestuursvergaderingen en jaarlijks via een kort schriftelijk verslag met de resultaten. In bijzondere situaties kan eventueel nader overleg met het bestuur gevoerd worden, om de besluitvorming rond specifieke bemiddelingsovereenkomsten te bespoedigen.
 • de Licentiecontactpersonen (LCP-i) structureel over de mate van tevredenheid over bemiddelingsovereenkomsten en de voortgang van de afzonderlijke onderhandelingen en tijdens de specifieke LCP dagen.

Bijeenkomsten

De Werkgroep Licenties komt 6 maal per jaar bij elkaar. 2x per jaar wordt een licentiecontactpersoon dag georganiseerd.

Werkgroep leden

 • Raymond Snijders (Windesheim, voorzitter)
 • Bianca Peersman (Fontys Hogescholen, secretaris)
 • Marcel Leermakers (Avans)
 • Ageeth Tuut (HAN)
 • Gert Jan Kraaikamp (Christelijke Hogeschool Ede, portefeuillehouder bestuur SHB)
 • Bas Ettema (Hogeschool van Amsterdam)
 • Ria de Jong (Hogeschool Inholland)

Afsluiten Licenties

Bij het afsluiten van licenties hanteert de werkgroep uitgangspunten die gericht zijn op actuele ontwikkelingen in de informatievoorziening, zoals …. lees meer

Berichten