Codarts Rotterdam
Hotelschool Den Haag
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool Doetinchem
Christelijke Hogeschool Ede
Hotelschool Den Haag vestiging Amsterdam
ArtEZ Arnhem
Hogeschool Leiden
Fontys Hogeschool Tilburg
Van Hall Larenstein Velp-Leeuwarden
HAS Hogeschool Den Bosch
Hogeschool Zuyd locatie Heerlen
Hanze Hogeschool Groningen
Hogeschool Zuyd locatie Maastricht
Katholieke PABO Zwolle 
Saxion Hogeschool locatie Deventer
Hogeschool Utrecht
NHL Hogeschool Leeuwarden
Hogeschool Viaa Zwolle
Hogeschool Inholland
Saxion Hogeschool locatie Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
De Haagse Hogeschool 
Nederlandse Defensie Academie KMA Breda
Politieacademie Apeldoorn
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Stenden Hogeschool 
Marnix Academie Utrecht
Hogeschool Rotterdam
HAN Arnhem

SHB Publicaties

 

Jaarverslag 2016

Beleidsplan 2015 – 2018 Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken

‘Kansen voor waardevol en gewaardeerd partnerschap met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk’

In de titel van dit beleidsplan staat het woord ‘partnerschap’. Dat woord is gekozen vanuit de overtuiging dat de bibliotheek heel dicht bij het onderwijs en onderzoek van de hogeschool staat en dat de informatieprofessionals daaraan een waardevolle en gewaardeerde bijdrage kunnen leveren. De digitalisering biedt kansen vanwege de nieuwe mogelijkheden van technische connectie. De menselijke kant van connectie zit in het partnerschap en de synergie die daarmee bereikt kan worden… Meer informatie? Lees het beleidsplan.

Ondersteuning van het Praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder lectoren en onderzoekers met betrekking tot de Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken. Het kwalitatieve onderzoek leidde tot de opstelling van acht potentiële of door enkele hogeschoolbibliotheken al gerealiseerde diensten. In het kwantitatieve onderzoek werd zowel de belangstelling voor deze diensten, als het gebruik van de bestaande kerntaken van hogeschoolbibliotheken op het gebied van literatuuronderzoek getoetst. Ten aanzien van de (potentiële) diensten voor de hogeschoolbibliotheken kregen vier diensten een hoge prioriteit van de respondenten:

  • Begeleiding promovendi/onderzoekers m.b.t. informatievaardigheden
  • Kenniscirculatie via de repository naar de HBO Kennisbank en lectoren.nl
  • Wegwijzerfunctie naar nationale en internationale data-archieven
  • Informatiepunt over auteursrechten en Open Access.

De uitkomsten van dit onderzoek betekenen dat de hogeschoolbibliotheken een rol kunnen spelen in alle fasen van het praktijkgericht onderzoek. Aanbevolen wordt om de (verdere) ontwikkeling van deze diensten ter hand te nemen.

Adviesrapport E-books voor HBO bibliotheken

Benchmark

Sinds enkele jaren onderzoekt het SHB de performance van bibliotheekvoorzieningen in het HBO door middel van de SHB-benchmark.
Deze benchmark betreft 16 bibliotheken van gevarieerde omvang. Het bestuur van het SHB heeft de ambitie uitgesproken om 75% van
de leden deel te laten nemen aan de SHB-benchmark.

U kunt kennis nemen van de trends van de benchmark en de samenvatting van de uitkomst over het jaar 2014. Deze geeft met zowel basisgegevens als een aantal indicatoren een beeld
van de performance van bibliotheekvoorzieningen van de deelnemers. Met een selectie uit de indicatoren wordt een aantal trends zichtbaar gemaakt. De uitkomsten zijn geanonimiseerd en beperkt tot minima, maxima en gemiddelden.

Informatievaardigheden

Aanbevelingen door de Werkgroep Vaardigheden:

Rapport Enquête Open en Online Onderwijs

Rapport over een enquête die is uitgevoerd door Werkgroep Bibliotheken en Open en Online Onderwijs

Rapport

Archief

Klik hier voor het SHB Archief

Berichten